Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
03:54
0876 6d6e
03:54
7268 7b99 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viamyslowyzlew myslowyzlew
03:52
Reposted fromteijakool teijakool viaplateau plateau
03:48

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viamyslowyzlew myslowyzlew
03:47
03:47
5472 e69e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamentalstate mentalstate
03:46
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaRecklessKid RecklessKid
08:48
3356 21d2 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viasesja sesja
08:44
8175 7805
always too sober
08:43
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viawhatashame whatashame
08:42
1897 402a
Reposted fromcalifornia-love california-love viasawik sawik
08:42
6532 6102
Reposted fromfitspro fitspro viasawik sawik
08:14
6378 854c 500
08:13
Reposted fromshakeme shakeme viamentalstate mentalstate
07:53
7601 f35c
Reposted frommyry myry viamaryjanejanis maryjanejanis
07:52
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viamentalstate mentalstate
07:52
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viamyslowyzlew myslowyzlew
07:51
07:35
1433 a76d 500
Seoul suburbs, sunset, 2015.
07:31
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viamentalstate mentalstate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl